ระบบฐานข้อมูลสนับสนุน การจัดทำคำของบประมาณ
(ด้านบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

Decision Support Systems for budget requests management of Maejo University : BS
ค้นหา  | หน้าแรก   
 
   
 
» หน้าแรก
» หลักการและเหตุผล
» จำนวนบุคลากร /กรอบอัตรา (กจน.)
» ค้นหาบุคลากร
» สรุปแผนอัตรากำลังสายวิชาการ (คณะยืนยัน)
» ข้อมูลงบประมาณ (รายบุคคล)
» ข้อมูลงบประมาณ (ภาพรวม)
 

ปรัชญา : Philosophy
  สำนึกในหน้าที่ ส่งเสริมสิ่งดี เพื่อบุคลากร  

 
วิสัยทัศน์ : Vision
เป็นผู้นำด้านงานนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ : Mission
มุ่งพัฒนางานนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย
ให้มีความเข้มแข็ง สามารถนำเสนอข้อมูล
เพื่อการวางแผนและตัดสินใจแก่ผู้บริหาร
อย่างถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และสามารถให้คำแนะนำด้านนโยบายและแผน
แก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี
  

   
  ข่าว/บทความ  
vdo การของบประมาณ
facebook กองแผนงาน
คณะทำงาน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 053-873115 โทรสาร 053-873121