ระบบฐานข้อมูลสนับสนุน การจัดทำคำของบประมาณ
(ด้านบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

Decision Support Systems for budget requests management of Maejo University  

 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
» หน้าแรก
» หลักการและเหตุผล
» จำนวนบุคลากร / กรอบอัตรา (กจน.)
» ค้นหาบุคลากร
» สรุปแผนอัตรากำลังสายวิชาการ (คณะยืนยัน)
» ข้อมูลงบประมาณ (รายบุคคล)
» ข้อมูลงบประมาณ (ภาพรวม)
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
:: คณะทำงาน ::


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี 
Asst. Prof. Dr. Natthawud Dussadee


ตำแหน่งบริหาร
รักษาการแทนรองอธิการบดี

  0-5387-5594
ที่ปรึกษา : โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสนับสนุน การจัดทำคำขอ/จัดสรร งบประมาณ (ด้านบุคลากร)
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
 

นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์
Mrs.Sirilak Srisawat

ผู้อำนวยการกองแผนงาน


sirilak@mju.ac.th
 
0-5387-3115
ที่ปรึกษา : โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสนับสนุน การจัดทำคำขอ/จัดสรร งบประมาณ (ด้านบุคลากร)
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

 


นางธัญลักษณ์ อารยพิทยา
Mrs.Tayalak Arayapitaya
 
ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


กองแผนงาน  สำนักงานมหาวิทยาลัย


tanyalak@mju.ac.th

0-5387-3114

คณะทำงาน :
 วิเคราะห์/ออกแบบข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดทำคำขอ/จัดสรร งบประมาณ (ด้านบุคลากร)
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 


นายสมชาย อารยพิทยา
Mr.Somchai Arayapitaya

ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ


งานวิจัยและพัฒนา
กองเทคโนโลยีดิจิทัล


somchai@mju.ac.th
 
0-5387-3278

คณะทำงาน :
 วิเคราะห์/ออกแบบ/พัฒนาโปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูล
สนับสนุน การจัดทำคำขอ/จัดสรร งบประมาณ (ด้านบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 

นางสาวมยุรี แก้วประภา
Miss Mayuree Keawprapa

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานตำแหน่งและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่


mayuree@mju.ac.th
 
0-5387-3134
คณะทำงาน :
 วิเคราะห์/ออกแบบข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดทำคำขอ/จัดสรร งบประมาณ (ด้านบุคลากร)
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 

นางสาวละออศิริ พรหมศร
Miss La-orsiri Promsorn

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

งานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานมหาวิทยาลัย


0-5387-3133  
คณะทำงาน :
 วิเคราะห์/ออกแบบข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดทำคำขอ/จัดสรร งบประมาณ (ด้านบุคลากร)
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
       
กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 053-873115 โทรสาร 053-873121