ระบบฐานข้อมูลสนับสนุน การจัดทำคำของบประมาณ
(ด้านบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

Decision Support Systems for budget requests management of Maejo University  

 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
» หน้าแรก
» หลักการและเหตุผล
» จำนวนบุคลากร / กรอบอัตรา (กจน.)
» ค้นหาบุคลากร
» สรุปแผนอัตรากำลังสายวิชาการ (คณะยืนยัน)
» ข้อมูลงบประมาณ (รายบุคคล)
» ข้อมูลงบประมาณ (ภาพรวม)
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
  คำถาม :     อยากทราบขั้นตอนการใช้ระบบการของบประมาณ ครับ
  รายละเอียด :   อยากทราบรายละเอียดการใช้ระบบการของบประมาณ
   ชื่อ-สกุล :  admin   อีเมล์ :  somhai243@hotmail.com   วันที่ : 05/12/2015 00:00 จำนวน (ครั้ง) :  View : 464  Reply : 1

No : 1

สามารถคลิ๊กดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ระบบการของบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ link -> https://budget.mju.ac.th ครับ
นายสมชาย อารยพิทยา 06/12/2015 00:00

รายละเอียด :  
ชื่อ-สกุล :  
รหัสตัวเลข 1342  
กลับสู่ กระดานถาม-ตอบ
       
กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 053-873115 โทรสาร 053-873121