ระบบฐานข้อมูลสนับสนุน การจัดทำคำของบประมาณ
(ด้านบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

Decision Support Systems for budget requests management of Maejo University  

 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
» หน้าแรก
» หลักการและเหตุผล
» จำนวนบุคลากร / กรอบอัตรา (กจน.)
» ค้นหาบุคลากร
» สรุปแผนอัตรากำลังสายวิชาการ (คณะยืนยัน)
» ข้อมูลงบประมาณ (รายบุคคล)
» ข้อมูลงบประมาณ (ภาพรวม)
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
  คำถาม :     ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการของบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้
  รายละเอียด :   มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยกองแผนงานกำลังจัดทำข้อมูล และจะนำเสนอบนเว็บไซต์ ประมาณปี พ.ศ. 2559
   ชื่อ-สกุล :  admin   อีเมล์ :  somhai@mju.ac.th   วันที่ : 01/12/2015 00:00 จำนวน (ครั้ง) :  View : 434  Reply : 1

No : 1

จะมีการแสดงข้อมูลหลักเกณฑ์ แบบ online ผ่านทางเว็บไซต์กองแผนงาน https://budget.mju.ac.th/ ค่รับ
นายสมชาย อารยพิทยา 06/12/2015 00:00

รายละเอียด :  
ชื่อ-สกุล :  
รหัสตัวเลข 9553  
กลับสู่ กระดานถาม-ตอบ
       
กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 053-873115 โทรสาร 053-873121